Introduction

Projekt NFZ“Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Projekt NFZ“Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

Dom Pomocy Społecznej “Przystań” w Katowicach w 2020 roku zrealizował  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:

Projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Cel projektu:

Celem projektu grantowego jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu  Domu Pomocy Społecznej “Przystań”.

Działania:

W DPS część A grantu (dodatki do wynagrodzeń) przeznaczona została na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt tj. od maja do sierpnia 2020.

W DPS część B grantu (środki ochrony) przeznaczona została na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS.

Montaż finansowy tj. Unia Europejska – 84,17%, Budżet Państwa – 15,83%
Kwota otrzymana to 27.697,27 w tym Unia 23.312,79 Budżet Państwa 4.384,48
Kwota zrealizowana to 27.697,27 w tym Unia 23.312,79 Budżet Państwa 4.384,48