Deklaracja dostępnościcyfrowej i architektonicznej

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej „Przystań” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://domprzystan.org.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– nagranie informacji o zakresie działalności DPS  w polskim języku migowym (PJM) wraz z napisami i odczytem audio
– część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo, ponieważ zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały przekazane przed podmioty zewnętrzne i nie ma możliwości ingerencji w ich treść
– część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
– część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących

Dostępność cyfrowa

Serwis prowadzony jest przez Dom Pomocy Społecznej ,,Przystań” w Katowicach. Nasz portal zawiera kompleksowe informacje na temat działalności Domu oraz charakterystyki świadczonych przez niego usług. Treści, architektura informacyjna, grafiki oraz pliki wideo zostały dostosowane do celów, a także potrzeb wszystkich użytkowników. Istotnym dla nas jest, aby każdy internauta miał pełen dostęp do zamieszczanych informacji, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG 2.1, poziom AA).

Poruszanie się bez użycia myszki

Strona DPS oparta jest o strukturę nagłówkową, która umożliwia szybsze poruszanie się po niej użytkownikom korzystających tylko z klawiatury (za pomocą standardowych skrótów klawiszowych).

Każda strona (podstrona) ma swój własny, unikalny tytuł, który tworzony jest w oparciu o jeden, ustalony wzorzec odnoszący się do jej zawartości.

Opis alternatywny grafik, zdjęć oraz materiałów wideo

W serwisie DPS do wszystkich materiałów foto oraz wideo opublikowanych po 23 września 2020 r. dodany jest opis alternatywny. Do umieszczanych materiałów wideo dodajemy napisy.
Nasz serwis posiada menu dostępności (skrót klawiszowy CTRL+U) , dzięki któremu użytkownicy mogą skorzystać z funkcji czytania na głos opublikowanych treści przez syntezator mowy.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów zawierających istotne treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
Dodatkowo, menu dostępności pozwala na wybranie ciemnego kontraktu, lekkiego kontrastu, odwrócenia kolorów lub wyłączenia ich całkowicie.

Zrozumiałość i czytelność treści

Dokładamy wszelkich starań, aby treści, które publikujemy były napisane w sposób prosty i zrozumiały dla każdego użytkownika.
Użytkownicy, w celu lepszej widoczności, mogą zwiększyć odstępy pomiędzy akapitami. Możliwe jest także zwiększenie rozmiaru kursora myszy, a także skorzystania z przewodnika do czytania ( tzw. “linijka”).

Nasza strona posiada także funkcję umożliwiającą zmianę czcionki na taką, która jest przyjazna dla dyslektyków.
W celu łatwiejszej nawigacji po serwisie możliwe jest korzystanie z funkcji podkreślenia linków.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2020-09-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Adamskiego 22 w Katowicach

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne i boczne. Wejście bezpośrednio z chodnika – nie ma schodów, a szerokość drzwi pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego. Dalsze poruszanie się uniemożliwiają schody. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z boku budynku od strony parkingu.
Wejście oznakowane jest dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd z kostki brukowej umożliwiający wjazd do budynku. Drzwi aluminiowe z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny). Punkt informacyjny z obniżoną ladą zlokalizowany jest na parterze budynku, gdzie znajduje się tablica informacyjna . Tablice z narysowanym rozkładem pomieszczeń w budynku znajdują się przy schodach na każdym piętrze. Na parterze budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Wejście do windy znajduje się od strony tylnej budynku. Winda posiada systemem przywoławczy serwisu w przypadku awarii, sygnalizację dźwiękową oraz opisane alfabetem Braille’a numery pięter.

Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Na piętrach znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy oraz drzwi na wszystkich piętrach zapewnia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Pomocy Społecznej „Przystań” na chwilę obecną nie dysponuje pochylniami, platformami, natomiast posiada pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, za wyjątkiem windy ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku znajdują się dwa miejsca postojowe wyznaczone dla Domu Pomocy Społecznej „Przystań”, z których mogą korzystać również osoby niepełnosprawne. Obecnie nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Dom Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.
Osoby niesłyszące, które chcą skorzystać z usług tłumacza migowego w sprawach należących do kompetencji DPS „Przystań” Katowice mogą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Rynek 1 na stanowisko informacji. W Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok”. Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor DPS „Przystań” w Katowicach – Anna Piotrowska e-mail: anna.piotrowska@domprzystan.org.pl telefon: 32/2515216 Dyrektor DPS „Przystań” w Katowicach Zarządzeniem nr DPS.021.1.22.2021 z dnia 02.11.2021 r. powołała osoby do pełnienia funkcji koordynatorów dostępności.

  1. Luiza Szlachta – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – koordynator dostępności architektonicznej i transportowej.
  2. Anna Zakharchuk – psycholog w DTS – koordynator dostępności cyfrowej.
  3. Aneta Pogorzelska-Szatanik – Kierownik Działu Terapeutyczno-Socjalnego – koordynator dostępności usług społecznych.

e-mail: administracja@domprzystan.org.pl
telefon: 32/2515216 wew.27,19,18
+48 503 834 306

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.