Introduction

Projekt NFZ„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″ – II edycja

Projekt NFZ„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″ – II edycja

Dom Pomocy Społecznej “Przystań” w Katowicach w 2021 roku zrealizował  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:

Projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″ – II edycja realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Cel projektu:

Celem projektu grantowego jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu  Domu Pomocy Społecznej “Przystań”.

Działania:

W DPS część A grantu (dodatki do wynagrodzeń) przeznaczona została na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt tj. od września do grudnia 2020.

Montaż finansowy tj. Unia Europejska – 84,17%, Budżet Państwa – 15,83%

Kwota otrzymana to 23.857,68 w tym Unia 20.081,01 Budżet Państwa 3.776,67

Kwota zrealizowana to 23.857,68 w tym Unia 20.081,01 Budżet Państwa 3.776,67