Introduction

Śląskie kadry DPS“Śląskie Kadry DPS vs. Covid-19”

Śląskie kadry DPS“Śląskie Kadry DPS vs. Covid-19”

 

Dom Pomocy Społecznej “Przystań” w Katowicach w 2020 roku zrealizował  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:

Projekt  grantowy  “Śląskie Kadry DPS vs. Covid-19” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej – II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działania – 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny

Realizowany przez Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Cel projektu:

Celem projektu grantowego „Śląskie Kadry DPS vs. COVID – 19”, jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Działania:

Grant przeznaczono na realizację zadań:

Zadanie 1. Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2.

W ramach tego zadania DPS Przystań  sfinansował  zatrudnienie na okres  3 m-cy jednego nowego realizatora usług społecznych na stanowisku opiekun który bezpośrednio  pracował z mieszkańcem w ramach walki lub przeciwdziałania COVID 19, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania.

Zadanie 2. Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

W ramach tego zadania DPS Przystań  sfinansował dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w DPS wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem, w szczególności: opiekunom, pokojowym, terapeutom oraz innym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z COVID19.

Montaż finansowy tj. Unia Europejska – 84,28%, Budżet Państwa – 15,72%

Kwota otrzymana to 300.250,00 w tym Unia 253.051,00 Budżet Państwa 47.199,00

Kwota zrealizowana to 266.252,52 w tym Unia 224.397,62 Budżet Państwa 41.854,90