Introduction

Śląskie pomaga„ŚLĄSKIE POMAGA” – II edycja

Śląskie pomaga„ŚLĄSKIE POMAGA” – II edycja

Dom Pomocy Społecznej “Przystań” w Katowicach w 2021 roku zrealizował  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:

Projekt „ŚLĄSKIE POMAGA” – II edycja, nr WND-RPSL.09.02.08-24-02B9/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny

Cel projektu:

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 tj. mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej “Przystań”.

Działania:

Zrealizowano działania w Zakresie :

Zadanie nr 6. Wypłata wynagrodzeń tj. jednorazowych nagród dla pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SRAS-COV-2 w okresie od
1 stycznia do 30 czerwca 2021. Wypłacono jednorazowe nagrody pracownikom DPS, realizujących zadanie walki z COVID – bezpośrednio pracujących z mieszkańcem.

Montaż finansowy tj. Unia Europejska – 85%, Budżet Państwa – 15%

Kwota otrzymana to 100.440,00 w tym Unia 85.374,00 Budżet Państwa 15.066,00

Kwota zrealizowana to 94.511,63

w tym Unia 80.334,89 Budżet Państwa 14.176,74