Introduction

Śląskie pomaga„ŚLĄSKIE POMAGA”

Śląskie pomaga„ŚLĄSKIE POMAGA”

Dom Pomocy Społecznej “Przystań” w Katowicach w 2020 roku zrealizował  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:

Projekt „ŚLĄSKIE POMAGA” nr WND-RPSL.09.02.08-24-02B9/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny.

Cel projektu:

Celem projektu jest ograniczanie skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej “Przystań”

Działania:

Zrealizowano Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych poprzez:

ZADANIE 2. Doposażenie stanowiska pracy realizatorów usług, w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirus SARS- COV- 2 Zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID – 19.

ZADANIE 3. Doposażenie miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS- COV- 2 Zakupiono sprzęt związany z przeciwdziałaniem epidemii COVID – 19

Montaż finansowy tj. Unia Europejska – 85%, Budżet Państwa – 15%
Kwota otrzymana to 40.800,00 w tym Unia 34.680,00 Budżet Państwa 6.120,00
Kwota zrealizowana to 40.795,27 w tym Unia 34.675,98 Budżet Państwa 6.119,29