formy aktywności

REHABILITACJA

Rehabilitacja to złożony proces społeczno-medyczny, który ma na celu umożliwienie choremu odzyskanie jak największej sprawności poprzez kompleksowe stosowanie środków medycznych, wychowawczych, socjalnych i zawodowych. W naszym Domu rehabilitację prowadzimy w trzech sferach: psychicznej, fizycznej i społecznej. Takie połączenie wpływa pozytywnie na psychikę i samopoczucie mieszkańców. Szczególnie ważna jest rehabilitacja dla osób starszych, gdyż służy zapobieganiu i zmniejszaniu zakresu pielęgnacji oraz opieki nad mieszkańcami. Rehabilitacja w Domu prowadzona jest grupowo – w sali rehabilitacyjnej – oraz indywidualnie przy łóżku podopiecznego.

WYPOSAŻENIE SALI REHABILITACYJNEJ

rowerk i bieżnia w sali rehablilitacyjnej

 • światłolecznictwo: lampa SOLUX, lampa BIOPTRON, lampa BIO-V
 • elektrolecznictwo: jonoforeza
 • ultradźwięki
 • pole magnetyczne
 • kabina UGUL
 • rowerki rehabilitacyjne
 • bieżnia elektryczna

Mieszkańcy naszego Domu uskarżają się na wiele przewlekłych chorób trudnych do wyleczenia. Cierpią również ze względu na różnorodne skutki schorzeń przebytych wcześniej. U człowieka schorowanego wszystko może stać się problemem: widzenie, słyszenie, zmiana odzieży, toaleta ciała, wstawanie z krzesła, czy schodzenie ze schodów. Usprawnianie osób przewlekle somatycznie chorych wymaga na ogół dłuższego czasu.

KINEZYTERAPIA

Głównym celem usprawniania jest skrócenie do minimum pobytu w łóżku oraz jak najszybsze usamodzielnienie, szczególnie w zakresie samoobsługi i lokomocji. W zakresie unieruchomienia chorego w łóżku dominuje kinezyterapia przyłóżkowa. Obejmuje wszystkie lecznicze oddziaływania ruchu w celu utrzymania pełnego zakresu w stawach, zwiększenia siły mięśniowej w obrębie kończyn i tułowia, zapobiegania powikłaniom krążeniowo-oddechowym poprzez ćwiczenia oddechowe. W skład kinezyterapii wchodzą również spacery, które intensywniej można realizować wiosną i latem w parkach, czy ogródkach przyległych do Domu. Bardzo ważne w usprawnianiu jest też organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz innych imprez rekreacyjnych (wyjście do teatru, kina itp.). Takie przedsięwzięcia motywują mieszkańców do zadbania o swój wygląd, fryzurę i strój. Jest to pewnego rodzaju działanie rehabilitacyjne mające na celu przekonanie, że w starszym wieku można też być atrakcyjnym.

FIZYKOTERAPIA

Integralną częścią umożliwiającą naszym mieszkańcom powrót do sprawności jest również fizykoterapia. Ma ona na celu łagodzenie dolegliwości spowodowanych chorobami, ograniczenie zaburzeń związanych z niedomaganiem organizmu.

mieszkańcy ćwiczący na rowerku i bieżni

Wszystkie zabiegi kinezyterapeutyczne i fizykoterapeutyczne realizuje się wyłącznie na zlecenie lekarza.

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Terapia zajęciowa to usprawnienie za pomocą określonych czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych, które mają na celu przywrócenie choremu możliwie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Jest działaniem wielokierunkowym w dużej mierze opartym na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego mającego źródło w pierwotnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niesprawności. Terapia zajęciowa z punktu widzenia mieszkańca domu pomocy społecznej ma na celu usprawnienie fizyczne oraz psychicznie.

Usprawnienie fizyczne polega na połączeniu zajęć terapeutycznych z rehabilitacją w celu umożliwienia zachowania sprawności fizycznej, pozwalającej na samodzielne wykonywanie w miarę prostych czynności. Mieszkańcy uczestnicząc np. w zajęciach plastycznych odprężają się i jednocześnie ćwiczą sprawność manualną rąk. Zajęcia muzyczne poprawiają im nastrój oraz samopoczucie.

Usprawnienie psychiczne ma na celu przywrócenie danej osobie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz dostosowanie się do środowiska, w którym obecnie przyszło jej żyć. Odpowiednio dobrana terapia działa na mieszkańca uspokajająco, jak również kieruje jego myśli z choroby na wykonywaną czynność.

mieszkańcy podczas terapii zajęciowej

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia typu malowanie, rysowanie, wydzieranie, ceramika, modelowanie mają na celu umożliwienie wyrażania tych uczuć, które trudno wyrazić słowami oraz odreagowanie emocji i napięć. Zajęcia prowadzone są grupowo lub indywidualnie. Przykładem zajęć plastycznych jest np. wykonywanie pudełek o różnych kształtach, przeznaczonych do pakowania prezentów bądź wykonywanie ozdób choinkowych.

ARTETERAPIA

Jest to terapia przez sztukę, spełniająca ogromną rolę kompensacyjną wyzwalając aktywność twórczą, wyrównując braki i ograniczenia psychofizyczne. Pozwala zaakceptować siebie i innych. Przede wszystkim wzbogaca życie człowieka niepełnosprawnego nadając mu sens. Celem nadrzędnym arteterapii, która obejmuje różne dziedziny życia, w tym także aspekty medyczne, jest zwalczanie skutków choroby. Może ona również zapobiegać jej powstaniu bądź pomagać w jej przezwyciężaniu. Arteterapia pozwala poznać mocne i słabe strony mieszkańca: jego lęki, problemy, braki, frustracje, chroni przed apatią i utratą inicjatywy, izolacją społeczną, obojętnością. W ramach zajęć mieszkańcy tworzą prace techniką collage, witraże, kompozycje z suszu, robótki ręczne itp.

MUZYKOTERAPIA

Forma psychoterapii, która wykorzystuje muzykę i jej elementy jako środki stymulacji i ekspresji emocjonalnej oraz komunikacji niewerbalnej w procesie diagnozy, leczenia i rozwoju osobowości człowieka. Jest swoistą metodą terapeutyczną wykorzystującą wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka.Muzykoterapię wykorzystuje się w celu:

 • ujawnienia i rozładowania zablokowanych emocji i napięć
  poprawy komunikacji
 • odpoczynku i relaksacji
 • uwrażliwienia na muzykę i przyrodę
 • wzmacniania i ułatwienia rehabilitacji, procesu leczenia
 • poprawy kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia i sił witalnych

W ramach muzykoterapii raz w tygodniu odbywa się SPOTKANIE Z MUZYKĄ w czasie której mieszkańcy mogą słuchać muzyki i śpiewać specjalnie dobrane dla nich utwory muzyki rozrywkowej i poważnej.Ponadto dzięki współpracy z Akademią Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach mieszkańcy mogą jeszcze aktywniej uczestniczyć w zajęciach korzystając z instrumentów muzycznych.

BIBLIOTERAPIA

Forma terapii wchodząca w zakres kulturoterapii. Przykładem biblioterapii jest czytanie, pisanie wierszy, pogadanki, dyskusje, rozmowy, prowadzenie albumów, czy kronik. Podstawą biblioterapii jest poznanie czytelnika, jego poziomu umysłowego, wiedzy, zainteresowań, potrzeb i oczekiwań. Jest to forma terapii dostępna w każdych warunkach.

ERGOTERAPIA

Ergoterapia czyli terapia pracą, która pomaga mieszkańcowi Domu w osiągnięciu samodzielności życiowej oraz nawiązaniu kontaktów z ludźmi. Ze względu na występujące u podopiecznych trudności w skupieniu uwagi przez dłuższy czas, terapia powinna zawierać trzy podstawowe elementy: zabawowy, szkoleniowy i praktyczny.

LOGOTERAPIA

Forma terapii skupiająca się na umożliwieniu poznania i akceptacji siebie oraz swojego znaczenia jako części pewnej całości, w tym realnego świata, w którym musimy funkcjonować. W ramach zajęć pracownicy prowadzą z mieszkańcami rozmowy na tematy dotyczące sfery duchowej, poruszające problem sensu życia, wiary, istnienia Boga. Ponadto mieszkańcy mogą oglądać filmy o tematyce religijnej.

Mieszkańcy grający w szachy

Terapia zajęciowa daje każdemu mieszkańcowi Domu szansę wyrażania siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego możliwościami i zainteresowaniami.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

gabinet psychologiczny

Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z psychologiem, którego głównym zadaniem jest udzielanie niezbędnego wsparcia w przeżywanych trudnościach. Szczera rozmowa, a także zrozumienie i życzliwość, zapewniane przez psychologa, są dla przebywających tu osób pomocą w codziennym życiu.

Oprócz rozmów indywidualnych na terenie Domu regularnie odbywają się również:

 • zajęcia psychoedukacyjne
 • zajęcia integracyjne
 • treningi funkcji poznawczych
 • treningi kreatywności

IMPREZY KULTURALNO-OŚWIATOWE I WYCIECZKI

W ramach działalności kulturalno-oświatowej organizowane są:

WYJAZDY

 • rekreacyjne (kino, teatr)
 • turystyczne

UROCZYSTOŚCI

 • święta (Wigilia, Śniadanie Wielkanocne)
 • okazjonalne (urodziny, imieniny)

SPOTKANIA INTEGRACYJNE

 • konkursy
 • zabawy (karnawałowe, andrzejkowe)

Kilka razy w roku mieszkańcy wyjeżdżają na wycieczki jednodniowe do Częstochowy, Pszczyny, Bazyliki w Katowicach-Panewnikach, do Wisły na Tydzień Kultury Beskidzkiej, na Festiwal Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

wigilia 2014 dogoterapia

Utrzymujemy stały kontakt z takimi instytucjami jak:

 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Chrześcijański Ruch Focolarii
 • Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak w Katowicach
 • Przedszkole nr 2 w Katowicach
 • Przedszkole nr 3 w Katowicach

Nasi mieszkańcy jeżdżą na zabawy karnawałowe i andrzejkowe, a także spotkania przy ognisku do zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach, Chorzowie i Gorzycach.

POTRZEBY DUCHOWE

Raz w tygodniu – w niedzielę – w naszym Domu przebywa kapłan, który odprawia w kaplicy mszę świętą oraz roznosi komunię świętą mieszkańcom, którzy ze względu na stan zdrowia pozostają w pokojach. Ponadto kapłan służy rozmową i wsparciem duchownym. Posługę mieszkańcom składają również nadzwyczajni szafarze komunii świętej. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia we wszystkich nabożeństwach modlitewnych oraz korzystania z sakramentów świętych.

nasza kaplica